Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym wytwornia.com

REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.wytwornia.com (dalej: „Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez:
Wytwórnia Magdalena Kłos-Podsiadło
ul. Wełniana 31F
02-833 Warszawa

NIP 669-147-62-10 (dalej "Wytwórnia")
E-mail: ksiegarnia@wytwornia.com

SŁOWNICZEK:

 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego wytwornia.com, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym wytwornia.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Wytwórni podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
 • Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Sklepu Internetowego wytwornia.com może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.wytwornia.com. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 3. W Koszyku, Klient wskazuje:
      a)  zamawiane produkty;

b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;

c) sposób dostawy;

d) sposób płatności; oraz

e) (opcjonalnie) kod rabatowy.

4. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”, „PRZEJDŹ DO KASY” „WYBIERZ PRZESYŁKĘ”, „ZALOGUJ SIĘ". Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAKOŃCZ - ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Wytwórnia przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Wytwórni o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

7. Wytwórnia zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Wytwórnię produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

8. Wytwórnia zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:

a)  w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta – nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia co najmniej trzech zamówień płatnych przy odbiorze; 

b)  w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej. 

c)  w przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn,  Wytwórnia poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

9.  W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Wytwórnia może zaproponować Klientowi:

a)  anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Wytwórnia będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b)  anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Wytwórnia będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

c)  podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka paczek.

10.  W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

2. Ceny produktów

 1. Wytwórnia zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:
  a)  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b)  nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  c)  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Wytwórnia zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


3. Modyfikacja zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Wytwórnię wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Wytwórnię.

 

4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a)  kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wytwórnię, podczas odbierania przedmiotu zamówienia pod wskazanym przez Klienta adresem. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

b)  przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wytwórnię. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Wytwórnię. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Wytwórnię potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 1. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów.
 1. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Wartość produktu oraz zamówienia, w którym został użyty kod rabatowy nie będzie mniejsza niż 0,02 złote. Każdy kod rabatowy posiada określoną datę ważności.


5. Czas realizacji zamówień

 1. Wytwórnia może zamieścić na stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.


6.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (zrezygnować z zakupionego produktu) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z towarem.
 1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.(Na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy i otrzymaniu odesłanego produktu zwracamy niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później jednak niż ciągu 7 dni od daty otrzymania zwróconego produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 1. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 1. Prosimy o niezwłoczne odesłanie zakupionych, nieuszkodzonych produktów na adres siedziby naszej firmy jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie zachowany jeśli odeślecie państwo produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7. Zwrot należności Klientom

 1. Wytwórnia dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które było uprzednio opłacone z góry;
  4. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), lub w zależności od formy, za pomocą której Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
 2. Wytwórnia zobowiązuje się do zwrotu całości pokrytych kosztów poniesionych przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia.
 3. Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Wytwórni numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Wytwórni takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 4. Wytwórnia nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Wytwórni.


8. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wytwórnię danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wytwórnia Magdalena Kłos-Podsiadło, ul.Wełniana 31F, 02-833 Warszawa.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.


9. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 11 powyżej.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie wytwornia.com i po wejściu na stronę Newslettera .


10. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 3. Wytwórnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015.
 8. Wytwórnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wytwórnię, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie wytwornia.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl